Jelen feltételek információkat tartalmaznak a személyes adatok kezelésének alapelveiről és menetéről, amely adatkezelés a természetes személyek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. (2016. április 27.) rendeletével, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényhatályos szövegével összhangban történik.

A jelen feltételeket szükség esetén aktualizálni fogjuk. Az aktuális változat mindig elérhető lesz a https://www.veneti.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) és a társaságunk székhelyén. Amennyiben jelen feltételekben a személyes adatok kezelésének módjai lényegesen változnának, akkor ezekről a változásokról tájékoztatjuk önöket a Weboldalon.

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL


Az adatkezelő  azonosító és elérhetőségi adatai:

AM Digital Hungary Kft., székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ajtó, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 01-09-407082 cégjegyzékszámon (a továbbiakban helyenként együttesen: AM Digital), kapcsolattartó e-mail: onert@veneti.hu

Adatvédelmi tisztviselő: A személyes adatok védelmére nem neveztünk ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel a GDPR 37. cikkére tekintettel nem vagyunk erre kötelezettek.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben: A személyes adatok kezelése során nem végzünk automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben, sem profilalkotást a GDPR 22. cikke értelmében.

Felügyeleti hatóság: A felügyeleti hatóság a közhatalom személyes adatok védelmére illetékes független szerve. Az AM Digital székhelye szerinti felügyeleti hatóság a 170 00 Praha 7, Pplk. Sochora 27 alatti székhelyű Személyi Adatvédelmi Hivatal, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125. A magyarországi illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400).


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL


Az adatok alanya, az adatkezeléscélja és terjedelme:

 1. A szerződés teljesítése (különösen a szerződés megkötése, az ügyféllel folytatott kommunikáció), vagy a szerződés megkötése előtt hozott intézkedések (a szerződés megkötése előtti tárgyalások) végrehajtása céljából a következőket kezeljük és dolgozzuk fel:

  - családi és utónév, lakcím / a vállalkozás helyének címe / kézbesítési cím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail, telefonszám.

 2. A jogi kötelezettségek teljesítése céljából (nevezetesen a számvitel, adóügyi dokumentumok kiállítása és nyilvántartása) a következőket dolgozzuk fel:

  - utónév, családi név, megnevezés, lakhely / a vállalkozás helyének a címe, azonosító szám, adóazonosító szám, bankszámlaszám.

 3. Jogos érdekből a következőket dolgozzuk fel:

  - e-mail, telefonszám (kereskedelmi közlések – vásárlási értékelések, newsletterek - küldése e-mailben és SMS-ben)

  - IP-cím, esetleg egyéb on-line azonosítók (olyan adatok, amelyeket az alanyoktól úgy szerzünk, hogy azok meglátogatják a Weboldalat – cookie-k)

 4. Hozzájárulás a személyi adatok kezeléséhez és feldolgozásához:

  - Abban az esetben, ha a fentiektől eltérő személyes adatot áll szándékunkban kezelni, esetleg más célokra, ezt a személyes adatok kezeléséhez érvényesen megadott hozzájárulás alapján tehetjük meg. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást az adatok alanya adja meg külön okiraton.

  - Amennyiben ön nem a mi ügyfelünk, önnek newslettereket csakis az ön beleegyezése alapján küldünk. A beleegyezését visszavonhatja az önnek küldött valamennyi e-mailben található link segítségével.

Nem dolgozzuk fel a személyes adatok különleges kategóriáját a GDPR 9. cikkének értelmében, sem a büntetőügyekben hozott ítéletekre és bűncselekménykre vonatkozó személyes adatokat a GDPR 10. cikke értelmében.

A munkavállalók személyes adatainak kezeléséről szóló információkat egy külön belső vállalati előírás tartalmazza.


18éven aluli személyek személyes adatai:

Webáruházunk nem 18 éven aluli kiskorúak számára készült. 18 éven aluli személy a webáruházunkat csak akkor használhatja, ha ehhez az ő törvényes képviselője beleegyezését adta.


Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a szerződéses viszony időtartama alatt, majd a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig kezeljük.

Amennyiben a személyes adatok direkt marketing céljaira történő kezeléséről van szó (e-mail, telefon), a személyes adatokat az adat megadásától számított 5 évig kezeljük. Ha a feltüntetett időszak eltelte után ön nem kíván newslettereket kapni, ezeket a személyes adatokat töröljük.

A különleges jogszabályokból következő kötelességek teljesítése céljából feldogozott személyes adatokat az ezen jogszabályok által meghatározott ideig kezeljük (törvény szerinti archiválási időszak).

Amennyiben a személyes adatok felhasználása jogos érdekeink védelme érdekében szükséges, az AM Digital az ilyen jogok érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli az adatokat.


A SZEMÉLYES ADATOK FOGADÓI

Az AM Digital nem továbbít személyes adatokat semmilyen más adatkezelőknek.

Az AM Digital a következő személyes adatfeldolgozókat használja:

 • Közlekedési szolgáltatást nyújtók
 • Felhőalapú szolgáltatók
 • Marketing eszközök szolgáltatói
 • Analitikai eszközök üzemeltetői
 • Ügyfél elégedettségi felméréseket biztosító szubjektumok (lásd alább az „A kereskedelmi közlések küldése, ügyfél elégedettségi felmérések, direkt marketingről szóló információk” részt)
 • Könyvelési, adó- és könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása
 • Pénzügyi és törlesztési szolgáltatók

A személyes adatok kezelését számunkra az adatkezelők kizárólag a személyes adatok kezeléséről szóló szerződés alapján végezhetik, azaz az ilyen adatok szervezési-technikai biztonságának garanciáival, a kezelés céljának behatárolásával, amikoris az adatkezelők az adatokat nem használhatják fel más célokra.

Az AM Digital a külön jogszabályokból következő kötelességek teljesítése céljából kezelt személyes adatokat csak abban az esetben továbbítja az államigazgatási szerveknek vagy más illetékes hatóságoknak, ha erre törvény kötelezi.

Az AM Digital nem továbbít személyes adatokat harmadik országokba, sem nemzetközi szervezeteknek a GDPR 44. és azt követő cikkei értelmében.


AZ ADATALANYOK JOGAI

A személyi adatok védelmével kapcsolatban önnek a következő jogai vannak. Ha ezen jogok valamelyikével élni kíván, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a kapcsolattartó e-mail címükön. Ezen jogok gyakorlására némely esetekben bizonyos kivételek érvényesek, ezért nem minden helyzetben kell hogy érvényesíthetőek legyenek.

Adatalanyként önnek a következő jogai vannak:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (a GDPR 15. cikke): Önnek joga van az AM Digitaltól megerősítést kapnia arról, hogy az ön személyes adatait kezelik-e vagy nem. Amennyiben az ön adatai az AM Digital részéről adatkezelésre kerülnek, önnek joga van ezen adatokhoz és a GDPR 15. cikkében említett információkhoz való hozzáférést szerezni. Egyben joga van megkapni az adatkezelésalatt lévő személyes adatainak másolatát. A további másolatokért az AM Digital önnek az adminisztratív költségeket figyelembe vevő ésszerű díjat számíthat fel.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (a GDPR 16. cikke): Önnek joga van arra, hogy az AM Digital felesleges haladék nélkül helyesbítse az ön pontatlan személyes adatait, esetleg kiegészítse a hiányos személyes adatait.

A személyes adatok törléséhez való jog (a GDPR 17. cikke): Önnek joga van arra, hogy az AM Digital felesleges haladék nélkül törölje az ön személyes adatait a GDPR 17. cikkében meghatározott esetekben. A törléshez való jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés elengedhetetlen jogszabályi kötelességek teljesítéséhez, jogi igények meghatározásához, gyakorlásához vagy védelméhez, valamint a GDPR-ban meghatározott esetekben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke): Ön jogosult arra, hogy az AM Digital korlátozza az adatkezelést a következő esetek bármelyikében: a) amennyiben ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az ahhoz szükséges időre, hogy az AM Digital ellenőrizni tudja a személyes adatok pontosságát b) az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; c) az AM Digitalnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezeléscéljaira, de ön ezeket igényli jogi igények lőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; d) ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, vagy az adatkezeléskorlátozására vonatkozó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk): Az AM Digital köteles minden olyan címzettet tájékoztatni a fent említett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke): Amennyiben ez technikailag megvalósítható, önnek joga van arra, hogy a személyes adatait megkapja, és hogy ezeket más adatkezelőnek átadja.

Az érintett joga arra, hogy ne legyen tárgya az automatizált egyéni döntéshozatalnak, beleértve a profilalkotást is (GDPR 22. cikke): A személyes adatok kezelése során az AM Digital nem végez automatizált egyéni döntéshozatalt, sem profilalkotást a GDPR 22. cikke értelmében.

A tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok védelmének megsértése esetén (a GDPR 33. cikke): Ha valószínű, hogy a személyes adatok védelme megsértésének bizonyos esete azt okozza, hogy az ön jogai és szabadságai számára ez nagy kockázatot fog jelenteni, az AM Digital erről az incidensről felesleges haladék nélkül értesíti önt.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Amennyiben ön úgy véli, hogy az AM Digital nem jogszerűen kezeli az ön személyes adatait, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amelynek elérhetőségei fentebb találhatóak.

Örülni fogunk, ha először hozzánk fordulnak. Megteszünk mindent, ami erőnkből futja, hogy orvosoljuk a hibás helyzetet, és hogy az ön személyes adatait törvény szerinti módon dolgozzuk fel.

Az adatkezelés elleni kifogás benyújtásának joga (a GDPR 21. cikke). Önnek jogában áll bármikor kifogást előterjeszteni az ön azon személyes adatainak jezelése ellen, amelyeket az AM jogos érdekbőldolgoz fel. Az AM Digital ilyen esetben az adatokat a továbbiakban nem kezeli, kivéve, ha az AM Digital bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga: Abban az esetben, ha az AM Digital valamely személyes adatot hozzájárulás alapján kezel, önnek joga van a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor írásban visszavonnia a tiltakozásának a kapcsolattartó e-mail címre történő megküldésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok kezelését olyan esetekben, amikor a hozzájárulás nem szükséges.


KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK KÜLDÉSE, ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉSEK, KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kereskedelmi közlemények küldése során a GDPR,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban járunk el. A kereskedelmi közlemények küldését megszüntetheti az önnek küldött valamennyi e-mailben található link segítségével.

A vásárlási értékelések megszerzéséhez a következő szolgáltatásokat használjuk:

 • Biano Star, melyet aBiano s.r.o. (Kft.) nyújt, azonosító száma: 041 46 905, székhelye: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8;
 • Favi Extra, melyet aFavi online s.r.o. (Kft.) nyújt, azonosító száma: 048 57 402, székhelye Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00, Praha 1;
 • Google, amelyet az adatfeldolgozó, a Google Ireland Limited, nyilvántartási szám: 368047, székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) szolgáltatott.

Ebben az összefüggésben a személyes adatokat az e-mail cím, telefonszám, IP-cím, a megvásárolt árura vonatkozó információk, a megrendelés és az értékelés tartalma terjedelemben továbbítjuk, amelyet önök maguk tesznek közzé. A személyes adatok kezelése az értékelés megszerzésére szolgáló űrlap elküldése, annak elemzése, valamint a webáruház és a kínált termékek statisztikáinak vagy összesített értékeléseinek elkészítése céljából történik. Ezek a statiszitkák és összesített értékelések nem tartalmaznak személyes adatokat.

Az értékelésbe való bevonásra, a jogszabályokkal összhangban, a webáruházban történt vásárlás alapján kerül sor, amennyiben ugyanakkor nem történik meg a személyes adatok kezelésével való egyet nem értés kifejezése, amely adatkezelés arra szolgál, hogy üzenetek kerüljenek kiküldésre a vevői elégedettség megállapítása céljából. Az értékelés esetleges elmaradása semmilyen módon nem befolyásolja a webáruház teljes körű használatának lehetőségét.

Amennyiben ön megtagadja a személyes adatainak kezelését, akkor azokat a továbbiakban nem kezeljük azon esetek kivételével, ha a kezelés más törvényes oka van.

A kereskedelmi közlemények küldését megszüntetheti az önnek küldött valamennyi e-mailben található link segítségével.

A közvetlen üzletszerzés céljaira történő adatkezelés elleni kifogás emelésére való jog (GDPR 21. cikk 2. bek.): Amennyiben mi az ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljaira kezeljük, önnek jogában áll bármikor tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. Az AM Digital ilyen esetben a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.

 • Regisztráció

Új fiók regisztrálása

Már van fiókja? Jelentkezzen be helyette